آیستر

محصولات آیستر

انواع چسب و نوار درزگیر آیستر
تیپ نوار درزگیر آیستر Ayster joint tape (4)

نوار درزگیر آیستر

طول ۹۰ متر